Meesterstempel

De economische wetgeving sluit de ‘Stempelwetgeving voor werken uit edele metalen’ in, een belangrijke na te leven verplichting voor juweliers, fabrikanten, ontwerpers en/of invoerders van juwelen. Concreet moeten er op de te koop aangeboden juwelen twee verschillende stempels voorkomen.

De eerste stempel vermeldt het gehalte en de aard van het edel metaal, als een garantie voor de consument. Deze ‘gehaltestempel’ heeft een verschillende vorm naargelang de aard van het edel metaal en vermeldt in Arabische cijfers het gehalte aan edel metaal in duizendsten. De tweede stempel is de ‘meesterstempel’ of stempel-handtekening, een identificatie van de fabrikant of zijn lasthebber. Deze verplichte stempelhandtekening moet een symbool weergeven (art. 6, §1, 2° van het KB van 18/01/1990) en moet goedgekeurd worden door de Muntmeester bij de Koninklijke Munt van België. Het symbool bevindt zich steeds in een tonvorm. Initialen en/of cijfers, beide kleiner dan het symbool, mogen worden toegevoegd (art. 6, §I, 3° van het KB van 18/01/1990). Alvorens de meesterstempel mag worden aangemaakt, moeten enkele ontwerptekeningen worden voorgelegd bij het ‘Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België’ (Pachecolaan 32 te 1000 Brussel), waar meer dan 2200 meesterstempels geregistreerd zijn. Na een tweetal weken ontvangt de aanvrager de goedkeuring op een bepaalde ontwerptekening die beantwoordt aan de geldende wetgeving, vergezeld van een referentie, die nodig is voor alle verdere communicaties met de Koninklijke Munt van België

Intellectuele Eigendom

De ‘meesterstempel’ of stempel-handtekening is persoonlijk en bijgevolg geldt dat ook voor het ontwerp. Het is dan ook mogelijk om dit ontwerp te laten beschermen door het te deponeren binnen het Benelux-grondgebied, of eventueel ook ruimer, binnen Europa.

Wie onmiddellijk een Europees overkoepelende bescherming wenst, dient deze in te leiden bij het Europees merkenbureau (EUIPO), gevestigd in het Spaanse Alicante. De kosten bedragen minimaal 350 euro en de geldigheid van de Europese bescherming is vijf jaar. Hernieuwing kan voor een periode van telkens vijf jaar, met een maximum van vijfentwintig jaar. Na goedkeuring van een ontwerptekening en bij voorkeur ook bescherming ervan, kan de eigenlijke meesterstempel door een graveerder worden aangemaakt. De graveerder levert de wettelijke set af. Deze omvat een matrijs, waarmee nadien de stempel wordt vervaardigd; de eigenlijke meesterstempel en een koperplaat (60 x 60 mm) met drie afdrukken. De koperplaat met afdrukken moet neergelegd worden bij het ‘Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België’. De matrijs vergemakkelijkt later het vervangen van een afgesleten of beschadigde stempel. Indien voor het maken van een stempel gebruik wordt gemaakt van lasertechnieken, is er geen matrijs nodig.

Verplichtingen en uitzonderingen

Fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaren of herstellers van werken uit edel metaal zijn altijd verplicht om zich in te schrijven in het Waarborgregister van het ‘Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België’. Deze inschrijving moet momenteel jaarlijks hernieuwd worden. Zowel inschrijving als jaarlijkse hernieuwing zijn gratis.

Alle werken uit edel metaal – goud, zilver of platina – moeten de gehaltestempel én de stempelhandtekening dragen wanneer ze bestemd zijn voor de handel of de fabricage van juwelen, uurwerken, goud- en zilversmeedwerk, alsook eretekens, medailles en insignes vervaardigd uit deze edele metalen. Hiermee gelijkgesteld zijn alle andere werken uit goud, zilver of platina, die uitsluitend of gedeeltelijk dienen als sieraad, uit één stuk of ontstaan door samenvoeging met andere voorwerpen. Dat geldt niet voor munten. De gehaltestempel én de stempelhandtekening moeten ook aanwezig zijn bij alle werken uit goud, zilver of platina die te koop worden gesteld bij een openbare verkoop of bij een door openbare leenkassen of gelijkaardige instellingen georganiseerde verkoop. Uitzondering op de verplichting van de aanwezigheid van een gehalte- en meesterstempel zijn alle werken uit goud/platina die niet meer wegen dan 1 gram en alle werken uit zilver die niet meer wegen dan 2 gram (voor oorringen geldt dit per paar), evenals alle kunstwerken en antiquiteiten.

Wie onmiddellijk een Europees overkoepelende bescherming wenst, dient deze in te leiden bij het Europees merkenbureau (EUIPO), gevestigd in het Spaanse Alicante. De kosten bedragen minimaal 350 euro en de geldigheid van de Europese bescherming is vijf jaar. Hernieuwing kan voor een periode van telkens vijf jaar, met een maximum van vijfentwintig jaar. Na goedkeuring van een ontwerptekening en bij voorkeur ook bescherming ervan, kan de eigenlijke meesterstempel door een graveerder worden aangemaakt. De graveerder levert de wettelijke set af. Deze omvat een matrijs, waarmee nadien de stempel wordt vervaardigd; de eigenlijke meesterstempel en een koperplaat (60 x 60 mm) met drie afdrukken. De koperplaat met afdrukken moet neergelegd worden bij het ‘Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België’. De matrijs vergemakkelijkt later het vervangen van een afgesleten of beschadigde stempel. Indien voor het maken van een stempel gebruik wordt gemaakt van lasertechnieken, is er geen matrijs nodig.